Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جاده شصت و شش؛ کتاب سفر سیاهان، حافظ جانشان بود

درد دارد که بنزین زده باشید و نتوانید از توالت جایگاه بنزین استفاده کنید. دردش جانسوز می‌شود وقتی بدانید رنگ پوستتان است که شما، همسر و بچه‌تان را از بسیاری حقوق از جمله حق قضای حاجت منع می‌کند.
درد دارد که بنزین زده باشید و نتوانید از توالت جایگاه بنزین استفاده کنید. دردش جانسوز می‌شود وقتی بدانید رنگ پوستتان است که شما، همسر و بچه‌تان را از بسیاری حقوق از جمله حق قضای حاجت منع می‌کند.