Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

استعفای نماینده پارلمان بریتانیا در پی رسوایی اخلاقی

کیت واز، رئیس کمیته منتخب پارلمان بریتانیا در امور داخلی بعد از افشای رسوایی اخلاقی مجبور به استعفا شد.
کیت واز، رئیس کمیته منتخب پارلمان بریتانیا در امور داخلی بعد از افشای رسوایی اخلاقی مجبور به استعفا شد.