Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

توفان استوایی با شدت به سوی ‘باها کالیفرنیا’ می رود

یک توفان عظیم که به سوی سواحل غربی مکزیک پیش می رود قبل از رسیدن به ایالت باها کالیفرنیا تبدیل به یک توفان فوق استوایی شده است. این منطقه توریست های زیادی را به خصوص از آمریکا جذب می کند.
یک توفان عظیم که به سوی سواحل غربی مکزیک پیش می رود قبل از رسیدن به ایالت باها کالیفرنیا تبدیل به یک توفان فوق استوایی شده است. این منطقه توریست های زیادی را به خصوص از آمریکا جذب می کند.