Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کشتی ایران و تاریخ پرماجرای یک کرسی

حالا صدای ایران با پیشینه درخشان فنی‌اش، در ساختار قدرت اتحادیه جهانی کشتی شنیده خواهد شد. ایران می‌تواند به جای موضع همیشه ناراضی در قبال تغییر قوانین، حالا هنگام تغییر مقررات ایفای نقش کند و سهمی در رونق کشتی در جهان داشته باشد.
حالا صدای ایران با پیشینه درخشان فنی‌اش، در ساختار قدرت اتحادیه جهانی کشتی شنیده خواهد شد. ایران می‌تواند به جای موضع همیشه ناراضی در قبال تغییر قوانین، حالا هنگام تغییر مقررات ایفای نقش کند و سهمی در رونق کشتی در جهان داشته باشد.