Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دکتر بروجردی به عنوان عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده منصوب شد

رییس جمهوری در حکمی دکتر “اشرف بروجردی” را به عنوان «عضو شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده» منصوب کرد.
رییس جمهوری در حکمی دکتر “اشرف بروجردی” را به عنوان «عضو شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده» منصوب کرد.