Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رهبران حکومت افغانستان مخالفان سیاسی خود را به “تبلیغات منفی” متهم کردند

رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان مخالفان سیاسی حکومت را به “تبلیغات منفی” علیه نهادهای دولتی متهم کرده‌ و از مردم خواسته‎اند که آنها را منزوی کنند. اما یک روحانی صریح‎اللهجه از این رهبران رو رد رو انتقاد کرد.
رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان مخالفان سیاسی حکومت را به “تبلیغات منفی” علیه نهادهای دولتی متهم کرده‌ و از مردم خواسته‎اند که آنها را منزوی کنند. اما یک روحانی صریح‎اللهجه از این رهبران رو رد رو انتقاد کرد.