Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گفت‌وگو با رضا ذوقی از بازداشتی‌های کهریزک

هفت سال پس از حوادث کهریزک، قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران و متهم اصلی پرونده، در نامه ای به دادگاهی که براساس شکایت خانواده یکی از مقتولان برگزار شده، از اتفاقاتی که در آنجا افتاده ابراز شرمندگی کرده است.
هفت سال پس از حوادث کهریزک، قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران و متهم اصلی پرونده، در نامه ای به دادگاهی که براساس شکایت خانواده یکی از مقتولان برگزار شده، از اتفاقاتی که در آنجا افتاده ابراز شرمندگی کرده است.