Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آب را ول نکنیم

دولت یازدهم موفق نشده طرح‌های زیادی را در زمینه آب و خاک اجرا کند و کاستی‌های زیادی در این زمینه هنوز وجود دارد. پاسخ‌ها به پرسش‌هایی که فعالان سیاسی اخیرا در اینباره از مسئولین می‌پرسند،‌ می‌تواند به انتخاب آگاهانه شهروندان در انتخابات بعدی کمک کند.
دولت یازدهم موفق نشده طرح‌های زیادی را در زمینه آب و خاک اجرا کند و کاستی‌های زیادی در این زمینه هنوز وجود دارد. پاسخ‌ها به پرسش‌هایی که فعالان سیاسی اخیرا در اینباره از مسئولین می‌پرسند،‌ می‌تواند به انتخاب آگاهانه شهروندان در انتخابات بعدی کمک کند.