Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ایرانیان کانادا؛ ‘جمعیت’ پریشان یا ‘جامعه’ خاموش

تردیدی نیست که ایرانیان خارج از کشور، به خصوص ایرانیان کانادا ظرفیت بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف دارند و البته موفقیت‌های زیادی را تا به امروز از سر گذرانده. اما نقش «جامعه ایرانی» در این میان چیست؟
تردیدی نیست که ایرانیان خارج از کشور، به خصوص ایرانیان کانادا ظرفیت بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف دارند و البته موفقیت‌های زیادی را تا به امروز از سر گذرانده. اما نقش «جامعه ایرانی» در این میان چیست؟