Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تناقض آمارهای رسمی در مورد رشد اقتصادی ایران

مرکز پژوهشهای مجلس می گوید رشد اقتصادی ایران پارسال منفی ۴ دهم درصد بوده است. این درحالی است که مرکز آمار ایران قبلا رقم رشد اقتصادی را مثبت یک درصد اعلام کرده بود.
مرکز پژوهشهای مجلس می گوید رشد اقتصادی ایران پارسال منفی ۴ دهم درصد بوده است. این درحالی است که مرکز آمار ایران قبلا رقم رشد اقتصادی را مثبت یک درصد اعلام کرده بود.