Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شکایت زعفران‌کاران افغانستان از ورود زعفران ‘بی کیفیت خارجی’

انجمن زعفران‌کاران افغانستان از ورود زعفران بی‌کیفیت خارجی به هرات و فروش آن به نام زعفران افغانستان ابراز نگرانی کرده‌ است. این انجمن می‌گوید ممکن است شماری از داخل و خارج در این رقابت منفی دخالت داشته باشند.
انجمن زعفران‌کاران افغانستان از ورود زعفران بی‌کیفیت خارجی به هرات و فروش آن به نام زعفران افغانستان ابراز نگرانی کرده‌ است. این انجمن می‌گوید ممکن است شماری از داخل و خارج در این رقابت منفی دخالت داشته باشند.