Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا در حرکت‌های جمعی برای تمیزکاری شرکت می‌کنید؟

شما چه مشاهده‌ای از حرکت‌های جمعی برای پاکسازی محیط زیست در کشور خودتان دارید؟ مردم در جایی که شما زندگی می‌کنید، چقدر به چنین برنامه هایی اهمیت می‌دهند؟ خود شما چقدر برای تمیز کردن محیط بیرون از خانه، وقت می‌گذارید؟
شما چه مشاهده‌ای از حرکت‌های جمعی برای پاکسازی محیط زیست در کشور خودتان دارید؟ مردم در جایی که شما زندگی می‌کنید، چقدر به چنین برنامه هایی اهمیت می‌دهند؟ خود شما چقدر برای تمیز کردن محیط بیرون از خانه، وقت می‌گذارید؟