Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حردانی و کائیدی نیزه‌هایشان را به اندازه برنز پرتاب کردند

جواد حردانی، قهرمان سرشناس پرتاب دیسک ایران، موفق شد در رشته پرتاب نیزه کلاس اف. ۳۸ ضمن بهبود رکورد خود مدال برنز پارالمپیک ریو را کسب کند. محسن کائیدی، دیگر پرتاب‌گر نیزه از ایران در کلاس اف. ۳۴ برنز گرفت.
جواد حردانی، قهرمان سرشناس پرتاب دیسک ایران، موفق شد در رشته پرتاب نیزه کلاس اف. ۳۸ ضمن بهبود رکورد خود مدال برنز پارالمپیک ریو را کسب کند. محسن کائیدی، دیگر پرتاب‌گر نیزه از ایران در کلاس اف. ۳۴ برنز گرفت.