Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مراسمی برای یادآوری بحران پناهجویان در لندن

لندن، امروز، شاهد مراسمی نمادین برای یادآوری بحران پناهجویان به کشورهای اروپایی بود. پیامی به دولتمردان بریتانیا برای پذیرش پناهجویان فراری از جنگ و خشونت.
لندن، امروز، شاهد مراسمی نمادین برای یادآوری بحران پناهجویان به کشورهای اروپایی بود. پیامی به دولتمردان بریتانیا برای پذیرش پناهجویان فراری از جنگ و خشونت.