Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

برنامه ویژه در مورد محصولات تراریخته

بحث داغ مواد غذایی تراریخته یعنی موادی که دستکاری ژنتیکی یا «تراریزش» شده‌اند به ایران هم کشیده شده.
بحث داغ مواد غذایی تراریخته یعنی موادی که دستکاری ژنتیکی یا «تراریزش» شده‌اند به ایران هم کشیده شده.