Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دوگانه ‘اصلاحات یا انقلاب’؛ اشتباه رایج

چند سالی است که میان پیگیران دموکراسی و منتقدان و مخالفان وضع سیاسی مستقر در ایران، در حمایت یا نقد اصلاحات بحثی جریان دارد. این مباحثه در هفته‌های گذشته و پس از راهپیمایی‌های اعتراضی در چند ده شهر کشور افزایشی محسوس یافت. در اغلب دیدگاه‌های ابرازشده، یک مفروض بسیارمهم وجود داشت: برای خروج از وضع موجود، دو راه بیشتر موجود نیست: تعقیب اصلاحات یا براندازی و انقلاب. البته در اندک مواردی، به راه سومی نیز اشاره شده: دخالت خارجی.
چند سالی است که میان پیگیران دموکراسی و منتقدان و مخالفان وضع سیاسی مستقر در ایران، در حمایت یا نقد اصلاحات بحثی جریان دارد. این مباحثه در هفته‌های گذشته و پس از راهپیمایی‌های اعتراضی در چند ده شهر کشور افزایشی محسوس یافت. در اغلب دیدگاه‌های ابرازشده، یک مفروض بسیارمهم وجود داشت: برای خروج از وضع موجود، دو راه بیشتر موجود نیست: تعقیب اصلاحات یا براندازی و انقلاب. البته در اندک مواردی، به راه سومی نیز اشاره شده: دخالت خارجی.