Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سفر هیأت پاکستانی به کابل با هدف بهبود روابط

هیات پاکستانی با هدف بهبود روابط وارد کابل شده است. روز گذشته آقای غنی اعلام کرد که فهرست منظمی از شورشیان و مراکزشان را با دولت پاکستان داده و دولت پاکستان باید در این زمینه تصمیم بگیرد. بعد از حملات خونین کابل تنش در روابط کابل و اسلام‌آباد افزایش یافته است.
هیات پاکستانی با هدف بهبود روابط وارد کابل شده است. روز گذشته آقای غنی اعلام کرد که فهرست منظمی از شورشیان و مراکزشان را با دولت پاکستان داده و دولت پاکستان باید در این زمینه تصمیم بگیرد. بعد از حملات خونین کابل تنش در روابط کابل و اسلام‌آباد افزایش یافته است.