Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا حمله به سوریه پایان ماجرا برای دونالد ترامپ است؟

ترامپ حمله به سوریه را پیروزی تلقی کرد و گفت ماموریت انجام شد. اما آیا واقعا این طور است؟
ترامپ حمله به سوریه را پیروزی تلقی کرد و گفت ماموریت انجام شد. اما آیا واقعا این طور است؟