Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مرد چینی که با خودنویس خدمه پرواز را تهدید کرد، بازداشت شد

پرواز شماره CA۱۳۵۰ از شهر چانگشا به طرف پکن در حال پرواز بود اما پس از تهدید مردی مجبور شد در استان هنان فرود اضطراری کند. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است.
پرواز شماره CA۱۳۵۰ از شهر چانگشا به طرف پکن در حال پرواز بود اما پس از تهدید مردی مجبور شد در استان هنان فرود اضطراری کند. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است.