Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

میلوش فورمن: فیلمسازی که از قفس پرید

مرگ این مشهورترین کارگردان برآمده از چکسلواکی سابق، پایان یک دوران بود. با اعتراف به این که در ادبیات معاصر نوعی زیاده‌روی در مصرف اصطلاح “پایان یک دوران” وجود دارد، هم‌چنان اعتقاد دارم درگذشت کارگردانی مثل فورمن نقطه پایان مسیری بود که از بعد از ملی شدن صنعت‌های سینمای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی رخ داد.
مرگ این مشهورترین کارگردان برآمده از چکسلواکی سابق، پایان یک دوران بود. با اعتراف به این که در ادبیات معاصر نوعی زیاده‌روی در مصرف اصطلاح “پایان یک دوران” وجود دارد، هم‌چنان اعتقاد دارم درگذشت کارگردانی مثل فورمن نقطه پایان مسیری بود که از بعد از ملی شدن صنعت‌های سینمای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی رخ داد.