Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران

روشنفکران یا نواندیشان دینی در ایران پس از انقلاب اسلامی از جمله گروه های فکری و سیاسی بودند که کوشیدند در برابر نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه بدیلی برای یک حکومت مطلوب در جامعه ایرانی پیشنهاد کنند. در این نوشتار نکات برجسته نظریه حکومت روشنفکران دینی و نقش آنان در آینده سیاسی ایران بررسی شده است.
روشنفکران یا نواندیشان دینی در ایران پس از انقلاب اسلامی از جمله گروه های فکری و سیاسی بودند که کوشیدند در برابر نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه بدیلی برای یک حکومت مطلوب در جامعه ایرانی پیشنهاد کنند. در این نوشتار نکات برجسته نظریه حکومت روشنفکران دینی و نقش آنان در آینده سیاسی ایران بررسی شده است.