Categories
شبکه اجتماعی سازمانی مدیریت جلسات پیام رسان سازمانی

بی تردید با ایستادگی و مقاومت از این مرحله عبور خواهیم کرد/ پرداختی مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی سه تا پنج برابر افزایش یافته است/ اداره کشور بدون تغییر در ساختار بودجه و اقتصاد امکانپذیر نیست/ می توانیم به جای درآمد نفتی درآمد غیرنفتی را جایگزین کنیم/ ملت، رهبری، دولت و مجلس موجب ناکامی دشمن شدند/ از ۱۸ اردیبهشت ۲ تعهد را کنار گذاشتیم و ۲ تعهد دیگر را بعد از ۶۰ روز کنار خواهیم گذاشت

رئیس جمهور با اشاره به تصمیم آمریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران و اخلال در صادرات غیرنفتی و فشار روانی و تبلیغی، تصریح کرد: با ایثار و وحدت مردم و با سازماندهی، برنامه ریزی، مدیریت بهتر و هماهنگی بیشتر و تمرکز در اداره کشور می توانیم از این معضلات عبور کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به تصمیم آمریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران و اخلال در صادرات غیرنفتی و فشار روانی و تبلیغی، تصریح کرد: با ایثار و وحدت مردم و با سازماندهی، برنامه ریزی، مدیریت بهتر و هماهنگی بیشتر و تمرکز در اداره کشور می توانیم از این معضلات عبور کنیم.